Warunki umowy z Firmą Handlowo Usługową „Paradise”.

Wypożyczalnia Sprzętu Bankietowego. Marlena Formella.

 1. Obowiązywanie umowy. Wszystkie dostawy i usługi wynikają z poniższych warunków umowy. Warunki umowy innego partnera lub kontrahenta, sprzeczne z tymi warunkami nie obowiązują. Warunki umowy są obowiązujące także w przypadku zleceń udzielonych ustnie.
 2. Ceny.
 • Ustalone ceny są cenami wiążącymi. Podane ceny są cenami odbioru i dotyczą terminu wynajęcia sprzętu od 1 do 2 dni. Należy je interpretować razem doliczając każdorazowo obowiązujący podatek VAT.
 • Przy dostawie i/albo odbiorze przez firmę „Paradise” dodatkowo do ustalonej ceny dolicza się koszt dostawy, które uzależnione są od objętości transportu i odcinka wyznaczonego do przejechania z transportem.
 • Towar będący przedmiotem wynajmu zostaje udostępniony tylko do celu uprzednio uzgodnionego i na okres czasu wcześniej uzgodniony. Firma „Paradise” jest uprawniona do ustalenia dodatkowych opłat na rachunku (w pełnej wysokości wynajmu sprzętu), jeżeli towar podlegający wynajęciu zostanie zwrócony w terminie późniejszym niż jeden dzień po uzgodnionym terminie zwrotu.
 1. Dostawa do określonego miejsca.
 • Najemca powinien zapewnić swobodny dostęp do uprzednio zaplanowanych terenów, budynków i albo pomieszczeń. Powinien on podjąć odpowiednie środki w celu zabezpieczenia towaru wynajmowanego przed kradzieżą, uszkodzeniami, zniszczeniami i innymi szkodami.
 • Dostawa do określonego miejsca odbywa się na poziomie parteru i do pierwszych zamkniętych drzwi. Droga ta musi być przejezdna wózkami i pojazdami podnośnymi. Rozdzielenie, zebranie, złożenie i rozłożenie nie są zawarte w cenie wynajmu, z wyjątkiem rozbicia i złożenia namiotów.
 • Najemca powinien być obecny przy dostarczeniu towaru na wskazanym miejscu i pokwitować przyjęcie towaru. Jeżeli to nie nastąpi, towar zostanie zostawiony w miejscu wskazanym na dostawę. Na najemcy spoczywa w tym przypadku odpowiedzialność za wszelkie braki i nieprawidłowości.
 1. Zwrot.
 • Najemca zobowiązuje się udostępnić towar wynajmowany- do odbioru po upływie terminu wynajmu i zwrócić go w stanie takim, w jakim był dostarczony, tj. właściwie wyczyszczony, dokładnie zapakowany i pozostawić do na poziomie parteru. W przypadku stwierdzenia, że towar nie jest wyczyszczony. Firma „Paradise” jest uprawniona do wystawienia rachunku za tą czynność.
 • Najemca powinien przed zapakowaniem osuszyć materiał, który w trakcie użytkowania stał się mokry lub wilgotny.
 • Najemca powinien pokryć wszystkie szkody sam. Powstałe przez utratę lub uszkodzenie towaru wynajmowanego. Do obowiązku najemcy należy troska i dbałość o wynajmowany sprzęt oraz zapewnienie środków bezpieczeństwa.
 • Jeżeli przedmiot w momencie oddania nie nadaje się do użytku, bądź nie został w ogóle oddany, to każdorazowo należy pokryć ich nową wartość!!
 • Ostateczna kontrola i przeliczenie artykułów wynajętych po oddaniu odbywa się na miejscu odbioru i jest wiążąca dla najemcy. Najemca powinien być obecny przy kontroli i ostatecznym rozliczeniu.
 1. Wynajmowanie namiotów
 • Najemca powinien zapewnić drogę dojazdu do miejsca rozbicia. Ponadto teren pod namiot powinien zostać wcześniej przygotowany i oznaczony. Namioty rozkładane są tylko i wyłącznie na równym, twardym i odpowiednio przygotowanym podłożu(tj. trawa przycięta, teren suchy itp.)
 • Firma „Paradise” powinna zostać poinformowana przed rozłożeniem namiotu o tym, czy i gdzie przebiegają kable w ziemi, instalacje wodne i gazowe itp. A gdy taka informacja nie zostanie udzielona terminowo lub w ogóle firma „Paradise” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody i następstwa.
 • W przypadku, gdy do rozstawienia namiotów potrzebne są wiercenia w nawierzchni tj. bruku, kostce, betonie itp. firma „Paradise nie ponosi żadnej odpowiedzialności a ewentualne skutki najemca pokrywa na własny koszt.
 • Najemca powinien zawrzeć specjalne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla gości za szkody powstałe w wyniku eksploatacji i używania namiotów.
 • Plandeki namiotów nie mogą być oklejane ani opisane. Zmiany w rozstawieniu stelaża namiotu i /albo podłogi są niedopuszczalne. Zabrania się odbezpieczania NACIĄGÓW – grozi zawaleniem namiotu!!!
 • W przypadku uszkodzenia przez Najemcę sprzętu – najemca jest zobowiązany pokryć szkody w chwili odbioru sprzętu!! W chwili podpisania umowy Najemca zobowiązuje się do uiszczenia należności za powstałe podczas jego użytkowania uszkodzenia.
 • Uszkodzenie ścian bocznych namiotu 500zl za ścianę
 • Uszkodzenie dachu 1.500zł
 • Uszkodzenie stelaża – 100zł za rurę
 • Uszkodzenie zamka 150zł/szt

UWAGA!!! W razie wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych nalezy nezwlocznie opuścić namiot bankietowy, gdyż nie jest on dostatecznym zabezpieczeniem przed silnymi i gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. W przypadku niezastosowania się do powyższego zalecenia Firma F.H.U Paradise z siedzibą w Morzyczynie nieponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody na ludziach i rzeczach pozostawionych w namiotach.

 1. Płatność – W dniu podpisania umowy zostaje pobrany zadatek w wysokości 30% kwoty z umowy. W dniu dostawy zostaje pobrana reszta należności po rozładowaniu towaru i stwierdzeniu przez najemcę, iż wszystko jest zgodne z zamówieniem. W dniu dostawy zostaje pobrana kaucja
 2. Gwarancja, zwłoka, brak możliwości
 • Najemca powinien kontrolować towar wynajęty przy odbiorze i braki, brakujące części, reklamacje zgłaszać niezwłocznie jeszcze tego samego dnia, co dostawa. Ma on w tych przypadkach prawo do odszkodowania, to jest rekompensaty tej samej wielkości. Późniejsze reklamacje po dokonaniu przyjęcia i zatwierdzenia sprzętu nie zostaną uznane. Odmowa przyjęcia sprzętu do wynajęcia z powodu nieznacznych braków, defektów jest wykluczona.
 • Zachowanie uzgodnionych terminów dostawy oznacza spełnienie przez najemcę zgodnie z punktem 3 warunków na nim spoczywających. Jeśli firma „Paradise” popadnie w stan zwłoki, lub usługa zgodna z umowa jest niemożliwa do realizacji wówczas firma, ‘Paradise” jest zobowiązana wypłacić zamawiającemu rekompensatę w wysokości do 10% należności wynikającej z zamówienia. Dalsze roszczenia o rekompensatę są wykluczone, chyba, że dla firmy „Paradise” przeszkodą będzie nieszczelność dróg lub powierzchni, źle przygotowany teren pod rozstawienie namiotów lub istnieje obligująca ustawowa odpowiedzialność z powodu zagrożenia życia i zdrowia.